INDES

Article 1 – Definitions
Article 2 – Identity of the entrepreneur
Article 3 – Applicability
Article 4 – The offer
Article 5 – The agreement
Article 6 – Right of withdrawal Article 7 – Obligations of the consumer during the reflection period
Article 8 – Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof.
Article 9 – Obligations of the entrepreneur in case of withdrawal
Article 10 – Exclusion of right of withdrawal
Article 11 – The price
Article 12 – Compliance and extra guarantee
Article 13 – Delivery and implementation
Article 14 – Duration transactions: duration, cancellation and extension Article 15 – Payment
Article 16 – Complaints
Article 17 – Disputes
Article 18 – Additional or different provisions

IndexES

In these conditions, the following definitions apply:

 • Additional Agreement: an agreement whereby the consumer acquires products, digital content and / or services in connection with a distance contract and these goods, digital content and / or services are provided by the entrepreneur or by a third party on the basis of an agreement between that third party and the entrepreneur;
 • Cooling Off Period: the period within which the consumer can exercise his right of withdrawal;
 • Consumer: the natural person who is not acting for purposes related to his trade, business, craft or professional activity;
 • Day: calendar day;
 • Digital content: data produced and supplied in digital form;
 • Agreement duration: an agreement that extends to the regular delivery of goods, services and / or digital content during a certain period;
 • Durable data carrier: any tool - including e-mail - that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that facilitates future consultation or use during a period that is geared to the purpose for which the information is intended and which allows unaltered reproduction of the stored information;
 • Right of withdrawal: the possibility for the consumer to cancel the distance contract within the cooling-off period;
 • Entrepreneur: the natural or legal person who offers products, (access to) digital content and / or services to consumers at a distance;
 • Distance: agreement: an agreement that is concluded between the entrepreneur and the consumer within the framework of an organized system for distance sales of products, digital content and / or services, whereby up to and including the conclusion of the agreement exclusive or partly made of one or more remote communication techniques;
 • Model form for cancellation: the European model withdrawal form included in Appendix I of these conditions. Annex I does not have to be made available if the consumer does not have a right of withdrawal with regard to his order;
 • Remote Communication Technology: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and entrepreneur having to be together in the same room at the same time.

ARTICLE 2 - IDENTITY OF THE COMPANY

Leather Hype
 • Email address: [email protected]
 • Chamber of Commerce number: 34077740
 • VAT identification number: NL001166312B23
 • If the entrepreneur's activity is subject to a relevant licensing system: the information about the supervisory authority.
 • the professional association or organization with which it is affiliated;
 • the professional title, the place in the EU or the European Economic Area where it is awarded;
 • a reference to the professional rules that apply in the Netherlands and instructions where and how these professional rules are accessible.

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze kan worden opgeslagen in een eenvoudig op een duurzame datadrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden gelezen en dat deze op verzoek van de consument al dan niet langs elektronische weg kosteloos worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - DE AANBIEDING

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
 • De ondernemer kan zich - binnen de wet - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij aflevering van het product, dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, de kosten van levering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • Bij een verlengde transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Voor producten:

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten tot opgave van de reden (en).
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten tot opgave van de reden (en).
 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht

 

 • Als de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd die is vastgesteld volgens de vorige leden van dit artikel.
 • Als de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de bedenktijd in acht genomen als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 • voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • hij bij het verlenen van zijn toestemming niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen; of
 • de ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 • Als de ondernemer de consument de mogelijkheid biedt om langs elektronische weg te herroepen, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 - UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling betekent een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarin de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en / of diensten af te nemen;
 • Servicecontracten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten met variabele prijzen aanbieden die gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 12 - NALEVING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent waarbij hij de consument bepaalde rechten of aanspraken toekent die verder gaan dan wettelijk verplicht is ingeval hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 - DUURTRANSACTIES: DUUR, ANNULERING EN VERLENGING

Annulering:

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van tenminste één maand. hoogstens.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Uitbreiding:

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, week- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument die deze verlengde overeenkomst aangaat kan de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eens per maand bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld uitbrengen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

ARTIKEL 15 - BETALING

 • Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd of bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan. In het geval van een overeenkomst van dienstverlening gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mogen algemene voorwaarden de consument nimmer verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) voldoet, is dit, nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gebracht van de niet-tijdige betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na Bij niet-betaling binnen deze termijn van 14 dagen is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -; 10% over de volgende € 2.500, - en 5% over de volgende € 5.000, - met een minimum van € 40, -. De ondernemer kan ten behoeve van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 16 - KLACHTEN

 • De ondernemer heeft een goed bekendgemaakte klacht en behandelt klachten volgens deze procedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 17 - GESCHILLEN

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Uw inhoud komt hier. Bewerk of verwijder deze tekst inline of in de module Inhoudsinstellingen. U kunt ook elk aspect van deze inhoud opmaken in de module Ontwerpinstellingen en zelfs aangepaste CSS toepassen op deze tekst in de module Geavanceerde instellingen.

ARTIKEL 18 - AANVULLENDE OF ANDERE BEPALINGEN

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor annulering

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 
 • Naar: LEATHER HYPE
 • HULSWITWEG 47 2031 BG HAARLEM NEDERLAND
 • [faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
 • [e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 • Ik / Wij * deel / delen * u hierbij mede dat ik / wij * aangaande onze overeenkomst de verkoop van de volgende producten betreft:
 • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud] * de levering van de volgende dienst: [omschrijving van de dienst] *, herroepen / herroepen *
 • Besteld op * / ontvangen op * [besteldatum bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam van consument (en)]
 • [Adres consument (en)]
 • [Handtekening consument (en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • * Schrap wat niet van toepassing is of vul in wat van toepassing is.